Ban lãnh đạo

 

Thanh CTChủ tịch Công ty 

Họ tên: Lê Việt Thành

Năm sinh: 10/06/1970

Quê quán: Hương Khê, Hà Tĩnh

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Kỹ sư kinh tế vận tải biển; Bằng quản lý rủi ro và doanh nghiệp bảo hiểm.

Chức vụ: Chủ tịch Công ty

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc chi nhánh khu vực phía Nam - Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ.

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng An Giang.

 


 

PGD Vo Tan Dinh Giám Đốc Công ty

Họ tên: Võ Tấn Đỉnh

Năm sinh: 11/11/1966

Quê quán: Tri Tôn - An Giang

Chuyên môn: Đại Học Tài Chính - Tiền Tệ, Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

Chức vụ: Giám Đốc 

Ông Võ Tấn Đỉnh được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ ngày 01/9/2020. 


 

PGD Nguyen Thai ThanhThành viên Ban Giám Đốc - Phó Giám Đốc Công ty

Họ Tên: Nguyễn Thái Thanh

Năm sinh: 25/04/1965

Quê quán: Châu Thành - An Giang

Chuyên môn: Kỹ Sư Cơ Khí Nông Nghiệp, Cử Nhân Chính Trị

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Nguyễn Thái Thanh được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc từ ngày 20/03/2001. Trước đây ông từng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ Thuật. Hiện nay ông được Giám Đốc phân công phụ trách công tác sản xuất, bảo hộ lao động, Công trường Cô Tô.

 


 

PGD Huynh Nhut TruongThành viên Ban Giám Đốc - Phó Giám Đốc Công ty

Họ tên: Huỳnh Nhựt Trường

Năm sinh: 01/01/1970

Quê quán: Bình Khánh - Long Xuyên - An Giang

Chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Huỳnh Nhựt Trường được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Công ty từ ngày 20/01/2017. Trước đây ông từng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật. Hiện nay ông được Giám Đốc phân công phụ trách công tác kỹ thuật của Công ty.

 


 

PGD Duoc3Thành viên Ban Giám Đốc - Phó Giám Đốc Công ty

Họ tên: Nguyễn Thành Được

Năm sinh: 09/09/1979

Quê quán: Mỹ Phước - Long Xuyên - An Giang

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cao Cấp Lý Luận Chính Trị

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Ông Nguyễn Thành Được được bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Công ty từ ngày 09/7/2019. Trước đây ông từng giữ chức vụ Kế toán trưởng. Hiện nay ông được Giám Đốc phân công phụ trách công tác Tài chính và Kinh doanh của Công ty.